Slide background Slide thumbnail

Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

I.              Aydınlatma Metni

1.             Giriş

İşbu aydınlatma metni, Limak Enerji Ticareti Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak paydaşlarımızın kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka  uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

2.             Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

3.             Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

KVKK 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

4.             Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz;

·      Şirketimizle elektrik enerjisi ticareti veya belirli bir hizmet alım/satımı gerçekleştirmek amacıyla yapılmış olan anlaşmaya ilişkin sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve diğer yasal, idari veya sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

·      Etkin bir paydaş hizmeti sunulması için soru, talep ve iddiaların yanıtlanması, paydaş hesabı ile ilgili sorunların tespit edilmesi, tespit edilen sorunların giderilmesi, Şirket’in uygulamalarının ve hizmetlerinin tanıtılması, bildirilmesi,

·      Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,

·      Talep doğrultusunda ve ilgili mevzuatta belirlenen ilkeler kapsamında anket ve oylamalar ile paydaşların görüşünün alınması,

·      İleride Şirket ile paydaş arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi,

·      Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması ve koruması,

·      Şirket’in hizmet/ürün alım politika ve süreçlerinin yönetilmesi;

·      Şirket’in birleşme, bölünme, tür değiştirme, kontrol değişikliği veya yeniden yapılandırma gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi,

·       Kanunda veya Şirket’in kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin paydaşlara bildirilmesi veya paydaş ile şirket arasındaki ilişkiyi ilgilendiren diğer bildirimlerin paydaşlara yapılması,

·      Paydaşlara uygun hizmetlerin belirlenmesi, hizmetlerin paydaşlara özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi,

·      Faturaların paydaşlara tebliğ edilmesi ve borçlar hakkında bilgilendirme yapılması,

·      Şirket’in ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması,

·      İşlem güvenliğinin sağlanması amacıyla paydaş kimliğinin teyit edilmesi

·      Şirketimiz ile paydaş arasında akdedilen sözleşmenin sona ermesinden itibaren ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca, Şirket’e ait hakların korunması ve kullanılması

amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

5.             Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, Veri Sahibi’nin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz,

·               Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,

·               Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına,

·               Birleşme, bölünme, devralma gibi durumlarda bahsi geçen durumlar sonucu ortaya çıkan şirket/şirketlere veya Şirket ile aynı sektörde faaliyet gösteren grup şirketlerine, iş ortaklarımıza,

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

6.             Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimizle yapmış olduğunuz ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle; internet sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya mecralarından, sözlü, yazılı veya elektronik olarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Şirketimizle yapmış olduğunuz Sözleşme kapsamında ve bu süreçteki her aşamada verdiğiniz kişisel verileriniz, sözleşme ilişkisi devam ettiği müddetçe ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenecektir. Ayrıca, Şirketimizle imzalamış olduğunuz sözleşme kapsamında sözleşmenin ifası yönünde faturalandırma, ücretlendirme vb. her türlü işlem vasıtasıyla da belirtilen yöntemler kapsamında kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; KVKK’nın 5.maddesinin ikinci fıkrasının a,c,ç,e ve f bentlerinde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu olmak üzere yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmaktadır.

7.             Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Copyright © 2015 Limak Holding. Tüm hakları saklıdır.
Limak Enerji bir Limak Şirketler Grubu üyesidir.